Sekretariat: mgr Magdalena Ściesińska
tel./fax: (052) 36-55-653
e-mail: kkard2@cm.umk.pl,

Wydział Nauk o Zdrowiu >>>>

Pracownicy:


INFORMACJE DLA STUDENTÓW / INFORMATION FOR STUDENTSChętnych studentów zapraszamy do działalności
w Studenckim Kole Naukowym z zakresu kardiologii


Studenckie Koło Naukowe: „DIAGNOSTYKA I TERAPIA NIEWYDOLNOŚCI SERCA”
Opiekun: dr n. med. Joanna Banach
Pobierz wnioski >>>>>
Studenckie Towrzystwo Naukowe CM UMK - organizacja >>>>>

Mechanizm działania leków i wystawianie recept
Materiały do przedmiotu


1. Master List of Prescription Abbreviations / Rp wykaz skrótów pobierz >>>>>
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne pobierz >>>>>
3. Projekt rozporządzenia z dnia 12.01.2017 w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne pobierz >>>>>
4. Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne - opracowanie pobierz >>>>>
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych pobierz >>>>>


PIELĘGNIARSTWO • WYMOGI PRACY ZALICZENIOWEJ pobierz >>>>> • ELEKTRORADIOLOGIA
   ANGIOGRAFIA KARDIOLOGICZNA

  1. Badania obrazowe w kardiologii. >>>>>
  2. Wstęp - rodzaje zabiegów kardiologii inwazyjnej. >>>>>
  3. Koronarografia i angioplastyka wieńcowa.>>>>>
  4. Cewnikowanie serca prawego. >>>>>
  5. Nowoczesne zabiegi kardiologii interwencyjnej. >>>>>
  6. Stała stymulacja serca. >>>>>
  7. Elektroterapia w kardiologii. >>>>>
  8. Diagnostyka i zabiegi w elektrofizjologii.>>>>>
  9. Przydatność Angio-KT w diagnostyce kardiologicznej.>>>>>
  10. Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej. >>>>>
  11. Stenty i stentgrafty. >>>>>
  12. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej. >>>>>
  13. Diagnostyka różnicowa duszności. >>>>>
  14. Diagnostyka różnicowa omdleń. >>>>>
   DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA

  1. Ptaofizjologia chorób serca. >>>>>
  2. Resuscytacja - podstawy >>>>>
  3. Choroba niedokrwienna serca.>>>>>
  4. Ostre zespoły wieńcowe. >>>>>
  5. Resuscytacja zaawansowana. >>>>>
  6. Przewlekła niewydolność serca. >>>>>
  7. Ostra niewydolność serca.>>>>>
  8. Zaburzenia rytmu i przewodzenia.>>>>>
  9. Migotanie przedsionków. >>>>>
  10. Wady zastawkowe. >>>>>
  11. Nadciśnienie tętnicze. >>>>>
  12. Zatorowość płucna. >>>>>
  13. Stany zagrożenia życia w kardiologii. >>>>>
  14. IZW. >>>>>
  15. Badanie fizykalne w kardiologii. >>>>>
  16. Echokardiografia. >>>>>
  17. Testy wysiłkowe w kardiologii. >>>>>

  FIZJOTERAPIA I RATOWNICTWO / PHYSIOTHERAPY

  WYKŁADY I SEMINARIA:

   FIZJOTERAPIA II stacjonarne/niestacjonarne

   (studentów niestacjonarnych obejmują tylko wykłady zaznaczone kolorem zielonym):

  1. Podstawy patofizjologii chorób serca. >>>>>
  2. Badanie fizykalne układu krążenia. >>>>>
  3. Choroba niedokrwienna serca.>>>>>
  4. Ostre zespoły wieńcowe. >>>>>
  5. Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca. >>>>>
  6. Przewlekła niewydolność serca. >>>>>
  7. Ostra niewydolność serca.>>>>>
  8. Zasady rehabilitacji kardiologicznej u chorych z niewydolnością serca.>>>>>
  9. Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej. >>>>>
  10. Testy wysiłkowe w kardiologii. >>>>>
  11. Nadciśnienie tętnicze. >>>>>
  12. Infekcyjne zapalenie wsierdzia. >>>>>
  13. Zatorowośc płucna. >>>>>
  14. Migotanie przedsionków. >>>>>
  15. Zaburzenia rytmu i przewodzenia. >>>>>
  16. Zastawkowe wady serca, kwalifikacje do zabiegów. >>>>>
  17. Stany zagrożenia życia w kardiologii. >>>>>
  18. Elektroterapia w kardiologii. >>>>>
  19. Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. >>>>>
   FIZJOTERAPIA III stacjonarne/niestacjonarne

   (studentów niestacjonarnych obejmują tylko wykłady zaznaczone kolorem zielonym):

  1. Koronarografia i angioplastyka wieńcowa. >>>>>
  2. Cewnikowanie serca. >>>>>
  3. Podstawy echokardiografii.>>>>>
  4. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej. >>>>>
  5. Diagnostyka różnicowa duszności. >>>>>
  6. Diagnostyka różnicowa omdleń. >>>>>
  7. Aktywność ruchowa w pierwotnej prewencji choroby niedokrwiennej serca.>>>>>
  8. Aktywność fizyczna u chorych z nadciśnieniem tętniczym.>>>>>
  9. Rehabilitacja u chorych z wszczepionym stymulatorem i kardiowerterem-defibrylatorem. >>>>>
  10. Rechabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca. >>>>>
  11. Patofizjologia wysiłku fizycznego u osób z chorobą układu sercowo-naczyniowego. >>>>>
  12. Elektrokardiogram (EKG) w chorobie niedokrwiennej serca. >>>>>
  13. Elektrokardiogram (EKG) w praktyce klinicznej. >>>>>

  PRESENTATION FROM LECTURES:


  1. Examination of cardiovascular system >>>>>
  2. Chronic heart failure >>>>>
  3. Ischaemic heart disease >>>>>
  4. Pathophysiology of heart diseases - basic facts >>>>>
  5. Cardiac Rehabilitation in Patients with Chronic Heart Failure >>>>>
  6. Rehabilitation in ischaemic heart disease >>>>>
  7. Cardio-pulmonary resuscitation guidelines 2005 >>>>>
  8. Exercise stress testing in cardiology >>>>>
  9. Rehabilitation in cardiovascular diseases >>>>>

   RATOWNICTWO III stacjonarne/niestacjonarne
   (studentów niestacjonarnych obejmują tylko wykłady zaznaczone kolorem zielonym):

   1. Patofizjologia chorób serca >>>>>
   2. Badanie fizykalne układu krążenia >>>>>
   3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – podstawy >>>>>
   4. Resuscytacja krążeniowo oddechowa - zaawansowane >>>>>
   5. Dusznica bolesna stabilna >>>>>
   6. Ostre zespoły wieńcowe >>>>>
   7. Przewlekła niewydolność serca >>>>>
   8. Elektrokardiogram (EKG) w chorobie niedokrwiennej serca >>>>>
   9. Elektrokardiogram (EKG) w praktyce klinicznej >>>>>
   10. Ostra niewydolność serca >>>>>
   11. Zaburzenia rytmu serca >>>>>
   12. Migotanie przedsionków >>>>>

   13. Infekcyjne zapalenie wsierdzia >>>>>
   14. Zatorowość płucna >>>>>
   15. Nadciśnienie tętnicze >>>>>
   16. Zaburzenia rytmu serca >>>>>

   17. Wady zastawkowe >>>>>
   18. Rodzaje zabiegów kardiologii inwazyjnej >>>>>
   19. Echokardiografia >>>>>
   20. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej >>>>>
   21. Diagnostyka różnicowa duszności >>>>>
   22. Diagnostyka różnicowa omdleń >>>>>

   23. Próby wysiłkowe i ergospirometria >>>>>
   24. Stany zagrożenia życia w kardiologii >>>>>


  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - DYDAKTYCZNA


  Aktualna działalność naukowo - dydaktyczna >>>>>

  Tematy zakończonych prac doktorskich:

  1. Joanna Banach "Wpływ konsumpcji różnych typów alkoholi i soku z czarnej porzeczki na wybrane parametry koagulologiczne, markery reakcji zapalnej i endoteliny I w grupie zdrowych ochotników męskich." (28.02.2007)
  2. Danuta Karasek "Użyteczność oznaczania stężenia czynnika natriuretycznego typu B u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz jego korelacja ze wskaźnikami echokardiograficznymi i wielkością rzutu serca w rozpoznawaniu rozkurczowej niewydolności serca". (21.11.2007)
  3. Piotr Sobański "Porównanie nieinwazyjnego pomiaru pojemności minutowej metodą opartą na analizie gazów oddechowych ze standardowymi metodami inwazyjnymi u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca". (28.06.2006)
  4. Arkadiusz Grubecki "Ocena funkcji lewej komory za pomocą echokardiografii i analizy stężeń peptydów natriuretycznych u pacjentów leczonych inwazyjnie w świeżym zawale serca". (28.02.2007)
  5. Magdalena Węglarz „Wpływ konsumpcji różnych typów alkoholi na stężenie wybranych parametrów koagulologicznych oraz stężenia selektyny płytkowej i selektyny śródbłonkowej w grupie młodych zdrowych mężczyzn”. (10.02.2011)
  6. Małgorzata Dobosiewicz „Zjawisko bezdechu sennego ocenianego metodą Holtera u chorych ze skurczową niewydolnością serca”. (10.02.2011)
  7. Wojciech Balak „Wpływ pionizacji na parametry hemodynamiczne mierzone metodą kardioimpedancji u osób ze skurczową niewydolnością serca.” (10.02.2011)
  8. Piotr Małyszka „Analiza wskaźników zmienności i turbulencji rytmu zatokowego chorych z niewydolnością serca z zachowaną czynnością skurczową lewej komory w przebiegu nadciśnienia tętniczego”. (10.02.2011)
  9. Dorota Bednarska "Użyteczność badania ergospirometrycznego w diagnostyce choroby wieńcowej". (23.11.2011)
  10. Andrzej Motuk „Ocena wartości badania ergospirometrycznego w stratyfikacji ryzyka operacyjnego w odniesieniu do uznanych skal rokowniczych u chorych poddanych poważnym zabiegom operacyjnym narządów jamy brzusznej” (2012)
  11. Anita Woźniak - Wiśniewska "Wpływ dożylnego leczenia moczopędnego na wybrane parametry hemodynamiczne, biochemiczne,oraz nowe biomarkery niewydolności serca u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca." (04.04.2014)
  12. Wojciech Gilewski "Wartość diagnostyczna i rokownicza nieinwazyjnych i inwazyjnych parametrów hemodynamicznych u chorych z ciężką skurczową niewydolnością serca podczas rocznej obserwacji" (2015)
  13. Milena Świtońska "Potencjał prokoagulacyjny mikrocząsteczek komórkowych u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu" (2016)
  14. Magdalena Grochowska "Ocena wartości prognostycznej wybranych markerów funkcji nerek w populacji chorych ze skurczową niewydolnością serca w obserwacji rocznej" (2016)  II Katedra Kardiologii organizuje również szkolenia, konferencje oraz cykliczne warsztaty echokardiograficzne i z diagnostyki i leczenia niewydolności serca:

 • 10.01.2009, Bydgoszcz, Przewlekła niewydolność serca – wybrane problemy diagnostyki i terapii,
 • 25.05.2009, Bydgoszcz, Warsztaty Kardiologiczne,
 • 21.11.2009, Bydgoszcz, Rola współczesnej pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • 27.02.2010, Bydgoszcz, Tętnicze nadciśnienie płucne jako problem interdyscyplinarny,
 • 05.05.2010, Bydgoszcz, Compliance, concordance, adherence w przewlekłej terapii”
 • 14.06.2010, Bydgoszcz, Zdążyć przed zawałem – pozahipotensyjne aspekty blokady RAA”
 • 06.11.2010, Bydgoszcz, „In Vitro” – szansa czy zagrożenie,
 • 15.01.2011, Bydgoszcz, Postępy w leczeniu zaawansowanej niewydolności serca,
 • 19.02.2011, Bydgoszcz, Dystrofie nerwowo-mięśniowe u osób powyżej 18 r. ż. – kardiologiczne problemy kliniczne,
 • 11.06.2011, Bydgoszcz, Rozrusznik serca lub kardiowerter – defibrylatir – jak żyć ze wszczepionym urządzeniem,
 • 28.01.2012, Bydgoszcz, Terapia w kardiologii – aktualne możliwości i nowe wyzwania,
 • 13.01.2012, Toruń, Nadciśnienie płucne – problem ważny i mało znany,
 • 16.06.2012, Bydgoszcz, Pacjent z niskimi stężeniami HDL- cholesterolu – jak postępować na co dzień?
 • 17.11.2012, Bydgoszcz, Dylematy etyczne końca życia – problem uporczywej terapii,
 • 12.01.2013, Bydgoszcz, „Postępy w diagnostyce i leczeniu NS – Kiedy farmakoterapia nie wystarcza, Rola elektroterapii w leczeniu chorych z NS”,
 • 02.02.2013, Bydgoszcz, Lipidologia 2013,
 • 19.10.2013, Bydgoszcz, Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna – aktualne potrzeby i możliwości,
 • 25.06.2013, Bydgoszcz, Opieka nad pacjentem z niewydolnością serca,
 • 18.09.2013, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca,
 • 11.01.2014, Bydgoszcz, Niewydolność serca w wieku podeszłym –wyzwania współczesnej kardiologii,
 • 29.03.2014, Bydgoszcz, Bioetyczne, medyczne i psychosocjologiczne aspekty tożsamości płci,
 • 05.10.2014, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca.
 • 14.03.2015, Bydgoszcz, Różne oblicza nadciśnienia płucnego.
 • 28.03.2015, Bydgoszcz, Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej
 • 10.04.2015, Bydgoszcz, Praktyka trudniejsza od wytycznych....
 • 20.09.2015, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca.
 • 02.04.2016, Bydgoszcz, Początek – ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia.
 • 09.04.2016, Bydgoszcz, Choroby prawego serca.
 • 13.10.2016, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca.
 • 22.04.2017, Bydgoszcz, Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu.